Najnowsze realizacje: Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim
 x 
2 3    l a t a    d o ś w i a d c z e ń  
E L E M E N T Y      M A Ł E J     A R C H I T E K T U R Y
ogrodzenia modulowe
donice parkowe
schody betonowe
STYL-BET Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jurewicz i Paradowski spółka jawna, ul. Reinera 6, 78-500 Drawsko Pomorskie
          Jako pro­du­cent ele­men­tów ma­łej ar­chi­tek­tu­ry mamy przy­jem­ność za­pre­zen­to­wać Pań­stwu bo­ga­tą ofer­tę wy­ro­bów słu­żą­cych funk­cjo­nal­ne­mu za­go­spo­da­ro­wa­niu te­re­nów ze­wnętrz­nych.
          Spe­cja­li­zu­je­my się w pro­duk­cji be­to­no­wych pre­fa­bry­ka­tów z od­sło­nię­tą war­stwą kru­szyw mi­ne­ral­nych na ba­zie żwi­rów i gry­sów mar­mu­ro­wych w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go. Do­dat­ko­wo nie­ustan­nie pra­cu­je­my nad wzbo­ga­ce­niem ofer­ty o no­wa­tor­skie po­my­sły re­ali­zo­wa­ne w be­to­nie ar­chi­tek­to­nicz­nym.
          Ce­chu­je nas so­lid­ność i ela­stycz­ność, co prze­ja­wia się w re­ali­za­cjach za­mó­wień spe­cjal­nych we­dług in­dy­wi­du­al­nych pro­jek­tów. Gwa­ran­tu­je­my, że ofe­ro­wa­ne przez nas wy­ro­by od­zna­cza­ją się wy­so­ką ja­ko­ścią oraz trwa­ło­ścią, co po­twier­dza­ją opi­nie na­szych do­tych­cza­so­wych Klien­tów.
          Nie­ustan­nie do­sto­so­wu­je­my ofe­ro­wa­ny wa­chlarz pro­duk­tów do po­trzeb i gu­stów Klien­tów ma­jąc jed­no­cze­śnie na uwa­dze es­te­ty­kę i har­mo­nię oto­cze­nia.