donica  ALEKSANDRA
81 cm x 53 cm
Pro­po­zy­cja fir­my do wy­ko­rzy­sta­nia więk­szych ele­men­tów zie­lo­nych. Swo­ją for­mą i bo­ga­tą ofer­tą ko­lo­rów sta­no­wić mo­że do­sko­na­ły ele­ment uzu­peł­nia­ją­cy prze­strzeń ogro­dów, pla­ców, skwe­rów, bu­dyn­ków uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej.
nazwa wyrobu
  donica ALEKSANDRA
waga (kg)
230
ilość (szt/paleta)
4
ciężar palety (kg)
920
Jesteœmy na Google+