donica  MARYLA
115 cm x 80 cm
Do­ni­ca bez dna (op­cja z dnem do­stęp­na)) do za­sto­so­wa­nia za­rów­no na na­wierzch­niach utwar­dzo­nych, jak i zie­lo­nych. Moc­na i sta­bil­na po­zwa­la na kom­po­no­wa­nie róż­nych form zie­le­ni — ma­łych i du­żych. Dzię­ki sze­ro­kiej ga­mie ko­lo­ry­stycz­nej bę­dzie do­sko­na­łym do­peł­nie­niem es­te­tycz­nym dla Klien­tów wy­ma­ga­ją­cych uatrak­cyj­nie­nia prze­strze­ni.
nazwa wyrobu
donica  MARYLA
waga (kg)
560
ilość (szt/paleta)
1
ciężar palety (kg)
560
Jesteœmy na Google+