donica  ROZALIA
50 cm x 50 cm x 50 cm
Bar­dzo bo­ga­ta ofer­ta kru­szyw jest atu­tem do­ni­cy, któ­ra swo­ją for­mą po­zwa­la na efek­tow­ne wy­eks­po­no­wa­nie zie­le­ni przy cią­gach pie­szych, par­kin­gach itp. Jej kształt i wy­mia­ry są do­sko­na­łą pro­po­zy­cją do wy­ko­rzy­sta­nia na du­żych prze­strze­niach.
nazwa wyrobu
donica  ROZALIA
waga (kg)
130
ilość (szt/paleta)
8
ciężar palety (kg)
1040
Jesteœmy na Google+