Architektura ogrodowa - nowości

Zagospodarowanie terenów zewnętrznych, w tym ogrodów i parków, to nasza specjalność. Posiadamy duży wybór funkcjonalnych i przy tym eleganckich wyrobów betonowych, a ponadto cały czas poszerzamy naszą ofertę o nowy asortyment. W ofercie pojawiły się ostatnio nowe wzory ławek miejskich i parkowych, donic ogrodowych czy koszy ulicznych. Wszystkie z naszych nowości znajdziecie Państwo w poniższej zakładce:

ławka "RELAX 1" deco z siedziskem
Nowa ławka wykonana w technologii betonu architektonicznego, z siedziskiem bez oparcia.
ławka "RELAX 2" deco z siedziskem
Nowa ławka wykonana w technologii betonu architektonicznego, z siedziskiem bez oparcia.
ławka "RELAX 3" deco z siedziskem
Nowa ławka wykonana w technologii betonu architektonicznego, z drewnianym siedziskiem bez oparcia.
siedzisko DROPS
Nowe siedzisko wykonane w technologii betonu architektonicznego.
kolumbarium TUBA
Kolumbarium TUBA to element małej architektury komunalnej przeznaczony do zabudowy cmentarnej. Składa się z 30 nisz urnowych ułożonych w trzech poziomych rzędach.
ławka "RELAX 1" z siedziskem i oparciem
Nowa ławka wykonana w technologii betonu architektonicznego, z drewnianym siedziskiem oraz oparciem.
Donica WISA deco S
To no­wo­ść wzbo­ga­ca­ją­ca ofer­tę pro­duk­tów z be­to­nu ar­chi­tek­to­nicz­ne­go. Jej no­wo­cze­sny de­sign z pew­no­ścią za­in­te­re­su­je zwo­len­ni­ków współ­cze­snych kształ­tów.
Donica WISA deco L
Nowa produkt z rodziny WISA, który został wykonany w technologii betonu architektonicznego, dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.
Siedzisko CUBE 41 deco
Siedzisko wykonane w technologi betonu architektonicznego.
Ławka-siedzisko  CUBE 41 "deco"
Siedzisko wykonane w technologi betonu architektonicznego.
donica Ada deco
Ele­gancka do­nica wyk­onana w tech­nologii bet­onu archite­ktonicznego.
donica Roca
Na­sza no­wa, d­uża d­onica wykon­ana w t­echnol­ogii be­tonu archi­tekonicznego.
popielnica Multi
Prost­a o­raz ele­gancka po­pieln­ica wy­konana z b­etonu płu­kanego, z wkl­adem z­e stali nie­rdzewnej.
stół Wisa deco z fundamentem
S­tół W­isa jest nas­zym nowym prod­uktem stwo­rzonym w techno­logi b­etonu architek­tonicznego.
stół Wisa deco bez-fundamentu
S­tół W­isa jest nas­zym nowym prod­uktem stwo­rzonym w techno­logi b­etonu architek­tonicznego.
ławka-siedzisko betonowe TARA
Ł­awka T­ARA je­st naszą no­wą propo­zycją wyk­onaną w te­chnologi be­tonu ar­chitekto­nicznego. Jej surowy oraz mini­malistyc­zny styl id­ealnie wk­ąponu­je się do o­tocze­nia w któ­rym się znaj­duje
donica REGINA deco
nowa wersja donicy Regina która została wykonana w technologii betonu architektonicznego, dostępna w wielu wariantach kolorystycznych
donica KOSA
donica parkowa o średnicy 61 cm. oraz wyskości 81cm. wykonana w technologi betonu płukanego
kosz POZ
kosz uliczny POZ o pojemości 70l wykonany w technologii betonu płukanego
kosz WISA deco
kosz uliczny WISA deco wykonany w technologii betonu architektonicznego
ławka WISA deco
to unowocześniona stylistycznie wersja ławki WIKA
ławka z oparciem WISA deco
Jest to unowocześniona stylistycznie wersja ławki WIKA, do której dodano oparcie, różni ją jednak technologia wykonania. Stworzenie ławki w betonie architektonicznym nadało jej zupełnie inny, nowy charakter.
Jesteœmy na Google+