Ory­gi­nal­na for­ma upięk­sze­nia te­re­nu, mo­że być wy­ko­rzy­sta­na na traw­ni­kach lub jako ele­ment de­ko­ra­cyj­ny na ci±­gach pie­szych. Za­mknię­ty obieg wody w efek­cie sta­no­wi do­sko­na­ł± kom­po­zy­cję z wie­lo­barw­no­¶ci± kru­szyw wy­ko­rzy­sta­nych w ele­men­tach fon­tan­ny.
nazwa wyrobu
fontanna ¬ródełko
waga (kg)
470
ilo¶ć (szt/paleta)
1
ciężar palety (kg)
470
Jesteśmy na Google+