Pro­dukt na od­pad­ki pa­pie­ro­so­we z prze­zna­cze­niem dla miejsc do tego celu wy­zna­czo­nych ad­mi­ni­stra­cyj­nie. Mi­sę na­le­ży wy­peł­nić pia­skiem, a me­ta­lo­we sit­ko za­kła­da­ne na pia­sek, po­zwa­la na szyb­sze oczysz­cze­nie misy z od­pad­ków. Po­piel­ni­ca po­sia­da otwór o śred­ni­cy 50 mm, umoż­li­wia­ją­cy sta­bil­ne po­sa­do­wie­nie na pod­ło­żu oraz pla­sti­ko­wą ela­stycz­ną rur­kę od­pro­wa­dza­ją­cą nad­miar wód z opa­dów at­mos­fe­rycz­nych.
nazwa wyrobu
popielnica
waga (kg)
85
ilość (szt/paleta)
6
ciężar palety (kg)
510
Jesteœmy na Google+