Kon­struk­cja wspor­no – po­licz­ko­wa po­zwa­la­ją­ca na uzy­ska­nie lek­ko­ści i przej­rzy­sto­ści we współ­cze­snej li­nii scho­dów ze­wnętrz­nych. Wy­ko­na­na w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go z za­sto­so­wa­niem na­tu­ral­nych gry­sów i żwi­rów lub z be­to­nu sza­re­go oraz bar­wio­ne­go. Na ży­cze­nie Klien­tów ela­stycz­ność fir­my po­zwa­la wy­ko­nać in­dy­wi­du­al­ne za­mó­wie­nia, co uła­twia re­ali­za­cję za­mie­rzo­ne­go celu. Ist­nie­je moż­li­wość przy­sto­so­wa­nia ele­men­tów bel­ki wspor­ni­ko­wej do po­łą­cze­nia z ele­men­ta­mi stop­ni scho­do­wych za po­mo­cą me­to­dy spa­wa­nia (łącz­ni­ki me­ta­lo­we) lub za­sto­so­wa­nia za­praw kle­jo­wych.
Jesteœmy na Google+