Ko­sze ulicz­ne sze­ścio­kąt­ne o po­jem­no­ści 45 li­trów, wy­so­ko­ści 70 cm z wkła­dem z bla­chy ocyn­ko­wa­nej — to re­ali­za­cja po­wsta­ła dla ce­lów wy­po­sa­ża­nia te­re­nów uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej. Za­sto­so­wa­ny wkład z bla­chy ocyn­ko­wa­nej z po­piel­nicz­ką, któ­ra jed­no­cze­śnie słu­ży za uchwyt do wy­ję­cia go z gniaz­da i opróż­nie­nia. Ko­sze ulicz­ne wy­ko­ny­wa­ne są w dwu­na­stu ko­lo­rach kru­szyw żwi­rów i gry­sów w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go.
nazwa wyrobu
kosz sześciokątny
wymiary (cm)
44 x 70
poj.
45 l
waga
110 kg
ilość na palecie
6 szt
ciężar palety
660 kg
Jesteœmy na Google+