Pre­zen­to­wa­ne ław­ki wy­po­sa­żo­ne są w kom­plet ocyn­ko­wa­nych śrub mon­ta­żo­wych, ocyn­ko­wa­ne me­ta­lo­we oku­cia oraz przy­go­to­wa­ne do mon­ta­żu sie­dzi­sko i opar­cie wy­ko­na­ne z drew­na igla­ste­go za­bez­pie­czo­ne im­pre­gna­tem. Ko­lo­ry wy­stę­pu­ją­ce w ele­men­tach drew­nia­nych do wy­bo­ru: kasz­tan, he­ban, drew­no eg­zo­tycz­ne­,dąb na­tu­ral­ny. Na za­mó­wie­nie ofe­ru­je­my sie­dzi­ska z kom­po­zy­tów two­rzyw sztucz­nych, któ­rych za­le­tą jest du­ża trwa­łość i od­por­ność na zmien­ne wa­run­ki at­mos­fe­rycz­ne.

WEGA


ławka bez oparcia

WEGA

deco
ławka bez oparcia

WISA

deco
ławka bez oparcia

MINI


ławka bez oparcia

nazwa wyrobu
  ławka bez oparcia WEGA
  ławka bez oparcia WEGA deco
  ławka bez oparcia WIKA
  ławka bez oparcia WISA
  ławka bez oparcia MINI
waga

(kg)

300
300
174
140
70
ilość

(szt/paleta)

3
3
6
6
12
ciężar

(kg)

900
900
1044
840
840
Jesteœmy na Google+