STOPNIE SCHODOWE

Stop­nie scho­do­we pro­du­ko­wa­ne są wy­łącz­nie na in­dy­wi­du­al­ne zle­ce­nie Klien­ta. Pro­po­nu­je­my je w dwóch wer­sjach: pod­sta­wo­wej i spe­cjal­nej. Wer­sja pod­sta­wo­wa to sto­pień w kształ­cie pro­sto­ką­ta lub kwa­dra­tu o gru­bo­ści 6,5 i 8 cm. Wer­sja spe­cjal­na obej­mu­je wszyst­kie inne wzo­ry, kształ­ty i do­dat­ki uzgod­nio­ne z Klien­tem przed pro­ce­sem pre­fa­bry­ka­cji. Stwo­rzy­li­śmy moż­li­wość po­ro­duk­cji in­nych cie­ka­wych wzo­rów i do­sto­so­wa­nia się do wy­mo­gów Klien­ta.
nazwa wyrobu
stopnie schodowe (płyta spocznikowa)
waga (kg/m2)
130
ilość (szt/paleta)
zależnie od długości i szerokości
ciężar palety (kg)
Jesteœmy na Google+