You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGODonica "Ada" deco

60 x 60 x wys. 60 cm

Donica Ada deco to kwadratowa donica wykonana w technologii betonu architektonicznego. Jej no­wo­cze­sny de­sign z pew­no­ścią za­in­te­re­su­je zwo­len­ni­ków współ­cze­snych kształ­tów. Pro­sto­ta for­my, su­ro­wość ma­te­ria­łu i wy­so­ka ja­kość wy­koń­cze­nia, two­rzą es­te­tycz­ny ele­ment ar­chi­tek­tu­ry miej­skiej. Z od­po­wied­nio do­bra­ną ro­ślin­no­ścią pod­kre­śli ele­gan­cję i styl da­ne­go frag­men­tu prze­strze­ni. Donica "Ada" dostępna jest również w wersji z betonu płukanego. Oferta firmy STYL-BET obejmuje również betonowe donice w innych kształtach: prostokątne, kwadratowe, okrągłe oraz donice o niestandardowych kształtach.

WAGA: 260 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 4
WAGA PALETY: 1040 kgWzory i kolory:

Beton biały
Beton szary
Beton barwiony
Beton malowany