You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO


Betonowa donica wykonana w technologii betonu barwionego.

Donica "Irma" deco

120 x 40 x wys. 25 cm

Do­ni­ce cha­rak­te­ry­zu­ją się du­żą po­wierzch­nią pod­sta­wy, przez co są sta­tecz­ne i sta­bil­ne, a do­sta­tecz­na głę­bo­kość ko­ry­ta po­zwa­la na sa­dze­nie ro­ślin i krze­wów wie­lo­se­zo­no­wych. Wy­ko­na­ne są z be­to­nu bar­wio­ne­go w ca­łej ma­sie i za­bez­pie­czo­ne do­dat­ko­wo im­pre­gna­tem uszczel­nia­ją­cym od­por­nym na prze­bar­wie­nia. Zobacz również bogatą ofertę innych kształtów betonowych donic zewnętrznych: donice prostokątne, donice kwadratowe, donice okrągłe, donice o niestandardowych kształtach oraz betonowe kwietniki ramowe.

WAGA: 191 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 6
WAGA PALETY: 1146 kgWzory i kolory:

Beton barwiony