You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGODonica "Maria"

Φ 149 x wys. 90 cm

Jest to pro­sta w for­mie, owal­na do­ni­ca o śred­ni­cy 149 cm, któ­rej za­sto­so­wa­nie umoż­li­wia na­tu­ral­ny po­dział i za­go­spo­da­ro­wa­nie prze­strze­ni po­przez ob­sa­dze­nie drzew i krze­wów, któ­re do tej pory mo­gły być upra­wia­ne je­dy­nie w grun­cie. Do­ni­ca MA­RIA jest ele­men­tem do­da­ją­cym ele­gan­cji i pre­sti­żu prze­strze­ni za­rów­no pu­blicz­nej, jak i pry­wat­nej. Na­da­je cha­rak­ter i dys­kret­nie zwra­ca uwa­gę na lo­ka­li­za­cje, w któ­rych sta­no­wi ele­ment ozdob­ny. W ofercie posiadamy również donice okrągłe, prostokątne, kwadratowe, donice w innych kształtach oraz betonowe kwietniki ramowe.

WAGA: 1050 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 1
WAGA PALETY: 1050 kgWzory i kolory:

Frakcja K
Frakcja M
Frakcja U