You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

SIEDZISKA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO


Siedzisko z przystawką Largo P. Siedzisko dostępne w róznych wariantach betonu architektonicznego.

Siedzisko "LARGO P" deco

110 x 80 x wys. 70 cm

LAR­GO P, czy­li siedzisko LAR­GO z prze­dłu­żo­nym sie­dzi­skiem dol­nym. Nie­zwy­kle sta­bil­ne sie­dzi­sko wy­ko­na­ne w tech­no­lo­gii be­to­nu ar­chi­tek­to­nicz­ne­go. Siedzisko LAR­GO P po­mi­mo znacz­nej wagi, nie przy­tła­cza oto­cze­nia cię­ża­rem swej bry­ły. Za­sto­so­wa­ne wzor­nic­two urze­ka odro­bi­ną eks­tra­wa­gan­cji a jed­no­cze­śnie pro­stą ele­gan­cją for­my. Wy­cho­dząc na­prze­ciw po­my­słom współ­cze­snych użyt­kow­ni­ków, po­wierzch­nie po­zio­me po­kry­te są drew­nem umoż­li­wia­jąc róż­ne po­zy­cje sie­dze­nia. Zobacz również inne ławki, siedziska oraz stoły z betonu architektonicznego w ofercie firmy STYL-BET.

WAGA: 317 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 2
WAGA PALETY: 634 kgWzory i kolory:

Beton biały
Beton szary
Beton barwiony
Beton malowany
Drewno