Zie­leń za­wsze sta­no­wi przy­ja­zny ak­cent de­ko­ra­cyj­ny w two­rzo­nym przez czło­wie­ka kraj­o­bra­zie sta­le roz­wi­ja­ją­cych się aglo­me­ra­cji.

Do­ni­ce be­to­no­we do­stęp­ne w ofer­cie fir­my zła­go­dzą uciąż­li­wość zur­ba­ni­zo­wa­nej prze­strze­ni oraz wpro­wa­dzą do­dat­ko­we wa­lo­ry es­te­tycz­ne w in­dy­wi­du­al­ny wi­ze­ru­nek miast.

Mno­gość kształ­tów i roz­mia­rów do­nic umoż­li­wia wkom­po­no­wa­nie ele­men­tu ro­ślin­ne­go w każ­dą prze­strzeń, za­rów­no w du­że skwe­ry i pla­ce, jak i przy­do­mo­we ogro­dy czy ta­ra­sy. Do­dat­ko­wo, dzię­ki temu, iż są to bry­ły wol­no­sto­ją­ce, z moż­li­wo­ścią do­wol­ne­go ich usta­wie­nia, uła­twia­ją zmia­nę aran­ża­cji zie­le­ni we­dług wy­bra­ne­go pro­jek­tu bez ko­niecz­no­ści wy­ko­py­wa­nia drzew i krze­wów.

Jesteœmy na Google+