Grill ogro­do­wy Pre­mier sta­no­wi kom­plet dzie­się­ciu be­to­no­wych ele­men­tów wy­ko­na­nych w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go. Fak­tu­rę ze­wnętrz­ną gril­la two­rzą za­sto­so­wa­ne na­tu­ral­ne su­row­ce w po­sta­ci gry­sów i żwi­rów w kil­ku wa­rian­tach ko­ lo­ry­stycz­nych. Wy­po­sa­żo­ny jest w ruszt me­ta­lo­wy do gril­lo­wa­nia po­traw i wkład ognio­trwa­ły. Prze­zna­czo­ny do użyt­ko­wa­nia na te­re­nach ze­wnętrz­nych, na przy­kład do ogro­dów, na ta­ra­sy.
Jesteœmy na Google+