Wy­ma­ga­nia i za­po­trze­bo­wa­nia Klien­tów na róż­no­rod­ność ele­men­tów spra­wi­ły, że po­przez swą ela­stycz­ność fir­ma w­pro­wa­dzi­ła mo­dy­fi­ka­cję okła­dzi­ny stop­ni scho­do­wych o gru­bo­ści 5 cm. Pro­po­no­wa­na jest do wszech­stron­ne­go za­sto­so­wa­nia,, m.in. w po­se­sjach in­dy­wi­du­al­nych. Jej mo­dy­fi­ka­cja po­le­ga m.in. na zmia­nie gru­bo­ści (zm­niej­sze­niu do 2,5 cm) i przy­sto­so­wa­niu do po­trzeb Klien­tów. Bo­ga­ta ko­lo­ry­sty­ka kru­szyw w ofer­cie fir­my jest do­sko­na­łym atu­tem po­zwa­la­ją­cym na wzbo­ga­ce­nie es­te­tycz­ne oto­cze­nia. Po­le­ca­jąc tę okła­dzi­nę, wy­ko­nu­je­my in­dy­wi­du­al­ne za­mó­wie­nia Klien­tów.
Jesteœmy na Google+