Kosze uliczne i parkowe

Na­sza ofer­ta sprze­da­ży w za­kre­sie e­le­men­tów ma­łej ar­chi­tek­tu­ry­ obej­mu­je rów­nież sprze­daż ko­szy ulicz­nych i par­ko­wych, wy­stę­pu­ją­cych bar­dzo czę­sto w prze­strze­ni uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej. Ich naj­waż­niej­szym za­da­niem jest gro­ma­dze­nie od­pad­ków, ale w wie­lu przy­pad­kach ko­rzyst­nie wpły­wa­ją na es­te­ty­kę kra­jo­bra­zu. Róż­ne ko­lo­ry i ro­dza­je kru­szy­wa, z któ­rych wy­ko­na­ne są na­sze ko­sze, do­sko­na­le kom­po­nu­ją się z prze­strze­nią par­ków, skwe­rów, dep­ta­ków. Z ko­lei róż­na po­jem­ność ko­szy (od 30 do 90 l) po­zwa­la wy­brać wiel­kość ko­sza w za­leż­no­ści od Pań­stwa ocze­ki­wań.

Pro­du­ku­je­my trwa­łe ko­sze be­to­no­we, wy­ko­na­ne z wy­so­kiej ja­ko­ści ma­te­ria­łów od­por­nych na dzia­ła­nie czyn­ni­ków at­mos­fe­rycz­nych i wy­róż­nia­ją­cych się zwięk­szo­ną wy­trzy­ma­ło­ścią na akty wan­da­li­zmu. Ko­sze mo­że­my wy­po­sa­żyć w do­dat­ko­we zam­ki unie­moż­li­wia­ją­ce wy­cią­gnię­cie wkła­du z ko­sza i dzię­ki temu sku­tecz­nie za­bez­pie­cza­ją­ce wkła­dy z bla­chy ocyn­ko­wa­nej przed kra­dzie­żą­.

Jesteœmy na Google+