kwietnik  ramowy
Ele­men­ty ze­sta­wów KWIET­NIK RA­MO­WY do wy­ko­rzy­sta­nia w do­wol­nym mo­du­ło­wa­niu wiel­ko­ści i wy­so­ko­ści kom­po­zy­cji. Pro­po­no­wa­ne do za­sto­so­wa­nia, np. na traw­ni­kach. Łat­wość mon­ta­żu i  bo­ga­ta ko­lo­rys­ty­ka u­łat­wia­ją do­sto­so­wa­nie do każ­dej prze­strze­ni.
Jesteœmy na Google+