nazwa wyrobu
obrzeże chodnikowe
waga (kg)
18
<
ilość (szt/paleta)
48
ciężar palety (kg)
864
Obrze­że traw­ni­ko­we o mo­du­le 75x25x5 cm pro­po­nu­je­my w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go z gamy ko­lo­rów kru­szyw na­tu­ral­nych lub z be­to­nu bar­wio­ne­go i be­to­nu bar­wio­ne­go im­pre­gno­wa­ne­go z moż­li­wo­ścią uzu­peł­nia­nia pły­tek chod­ni­ko­wych płu­ka­nych i be­to­no­wych tło­czo­nych. Obrze­że ce­chu­je się m.in. trwa­ło­ścią fak­tu­ry kru­szy­wo­wej i ła­two­ścią w utrzy­ma­niu czy­sto­ści.
Jesteœmy na Google+